لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی

تمامی این قیمت‌ها با 20% درصد تخفیف ویژه ارائه می شوند.

لیست قیمت ترجمه و تخفیفات حجمی زبان انگلیسی به فارسی زمینه‌های عمومی، اقتصاد، بازرگانی، برق و الکترونیک، تاریخ، حسابداری و مالی، رمان و داستان، روانشناسی، ریاضی، فیزیک و آمار، زمین شناسی و معدن، زیست شناسی، سیاسی و روابط بین الملل، شیمی، صنایع غذایی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی، علوم طبیعی، عمران، گردشگری، گیم، اینترنت و گجت، مالی، متالورژی و مواد، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت و فناوری اطلاعات، مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مکانیک، نظامی، هنر، هوافضا، ورزشی و تربیت بدنی، کامپیوتر و شبکه، کشاورزی

تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک کلمه
طلایی نقره ای برنز
501 تا 20,135 صفحه 125,001 تا 5,033,750 کلمه 69 تا 2000 روز 20 % 762 ریال 358 ریال 167 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 15 % 810 ریال 381 ریال 178 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 12 % 838 ریال 394 ریال 184 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 10 % 857 ریال 403 ریال 188 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 5 % 905 ریال 425 ریال 199 ریال
1 تا 25 صفحه 1 تا 6,250 کلمه 0.5 تا 5 روز 0 % 953 ریال 448 ریال 209 ریال
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک کلمه
طلایی نقره ای برنز
501 تا 20,135 صفحه 125,001 تا 5,033,750 کلمه 69 تا 2000 روز 20 % 953 ریال 448 ریال 209 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 15 % 1,012 ریال 476 ریال 222 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 12 % 1,048 ریال 492 ریال 230 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 10 % 1,072 ریال 504 ریال 235 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 5 % 1,131 ریال 532 ریال 248 ریال
1 تا 25 صفحه 1 تا 6,250 کلمه 0.5 تا 5 روز 0 % 1,191 ریال 560 ریال 261 ریال
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک کلمه
طلایی نقره ای برنز
501 تا 20,135 صفحه 125,001 تا 5,033,750 کلمه 69 تا 2000 روز 20 % 1,143 ریال 537 ریال 251 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 15 % 1,214 ریال 571 ریال 266 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 12 % 1,257 ریال 591 ریال 276 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 10 % 1,286 ریال 604 ریال 282 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 5 % 1,357 ریال 638 ریال 298 ریال
1 تا 25 صفحه 1 تا 6,250 کلمه 0.5 تا 5 روز 0 % 1,429 ریال 671 ریال 313 ریال
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک کلمه
طلایی نقره ای برنز
501 تا 20,135 صفحه 125,001 تا 5,033,750 کلمه 69 تا 2000 روز 20 % 1,524 ریال 716 ریال 334 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 15 % 1,619 ریال 761 ریال 355 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 12 % 1,676 ریال 788 ریال 367 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 10 % 1,714 ریال 805 ریال 376 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 5 % 1,809 ریال 850 ریال 397 ریال
1 تا 25 صفحه 1 تا 6,250 کلمه 0.5 تا 5 روز 0 % 1,905 ریال 895 ریال 418 ریال
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک کلمه
طلایی نقره ای برنز
501 تا 20,135 صفحه 125,001 تا 5,033,750 کلمه 69 تا 2000 روز 20 % 534 ریال 251 ریال 117 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 15 % 567 ریال 267 ریال 125 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 12 % 587 ریال 276 ریال 129 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 10 % 600 ریال 282 ریال 132 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 5 % 634 ریال 298 ریال 139 ریال
1 تا 25 صفحه 1 تا 6,250 کلمه 0.5 تا 5 روز 0 % 667 ریال 314 ریال 146 ریال